Beleidsplan 2023-2027

BELEIDSPLAN 2023 – 2027

Protestantse gemeente Frieslands End

Makkinga-Elsloo en Boijl

Inleiding

In 1973 is de Streekgemeente Frieslands End ontstaan.

De laatste twintig jaar was dit een samenwerkingsverband tussen de kerken van Boijl, Elsloo en Makkinga. Door de aanstaande fusie van de kerken van Elsloo en Makkinga zal vanaf 01-01-2023 onze streekgemeente bestaan uit 2 kerken, namelijk Boijl en Makkinga-Elsloo.

Hoewel Boijl, Elsloo en Makkinga uit een vrijzinnige traditie stammen, spelen modaliteiten nauwelijks een rol. Ieder mens gaat zijn of haar eigen unieke weg met God. Als gemeente willen we die weg van harte ondersteunen. De verhalen uit de Bijbel en de levensweg van Jezus Christus en de werking van de Heilige Geest helpen ons daarbij.

De inwoners van onze dorpen hechten veel waarde aan de kerkgebouwen, een traditie van kerkgang is er veel minder. De kerkdiensten worden dan ook door een klein maar trouw groepje mensen bezocht. Uitzondering hierop zijn bijzondere diensten, zoals onder andere op Kerstavond en Paasmorgen. Dan weten veel dorpsgenoten de kerk te vinden en waarderen de gastvrijheid en laagdrempeligheid in onze diensten.

Wij weten ons deel van “Gods volk onderweg” en dat betekent beweging en verandering. In dit beleidsplan formuleren wij onze visie en geven wij richtingwijzers voor de komende vijf jaar. Het is een leidraad voor de gemeente en allen die via het ambt of als vrijwilliger de gemeente dienen.

September 2022

Annie van der Zijl, Hendry Derks, Dieneke Grit en Catrien Visser

Dit beleidsplan is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering van de kerkenraden binnen Frieslands End op 29 augustus 2023

Preses Scriba

Visie

Als kleine gemeente voelen wij ons aangesproken door de woorden van Jezus: “Jullie zijn het zout van de aarde en het licht voor de wereld.”

Wij mogen ons waardevol voelen en bruikbaar voor God.

Als gemeente zoeken wij de ontmoeting met God en met elkaar en tegelijk voelen we ons verbonden met de mensen in onze dorpen en de wereld om ons heen.

Wij willen proberen te leven zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd.

Kerkenraad en moderamen

Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergadering voor.

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Het beleidsplan is daarbij uitgangspunt.

De uitvoerende taken van de kerkenraad hebben o.a. te maken met:

 • zorg voor kerkdiensten
 • samenstellen preek-, dienst- en collecterooster
 • meedenken programma vorming en toerusting
 • organiseren gemeenteavonden
 • samenstellen redactiecommissie kerkblad
 • bespreken van zaken die op de classis aan de orde komen
 • vaststellen van de plaatselijke regeling

Kerkdienst

Volgens een vastgesteld rooster is er 2 maal per drie weken op zondag een dienst in de kerk van Makkinga en Boijl.

De Paaskaars brandt als teken van opstanding en licht van Christus. Door de liturgie geven we vorm aan ons verlangen naar Gods koninkrijk en aan onze verbondenheid met de wereld waarin wij leven. Ook mogen wij ons bewust zijn van het vertrouwen dat God in ieder van ons heeft.

We zingen in beide kerken uit het nieuwe liedboek, daarnaast wordt in Boyl ook de evangelische liedbundel gebruikt.

De voorbereidingstijd voor Kerst en Pasen helpen de betekenis van de komst, het sterven en de opstanding van Jezus in deze wereld te verstaan. Met Pinksteren vieren we Gods kracht in ons.

We vieren minimaal vier keer per jaar het Heilig Avondmaal. Aan het einde van het kerkelijk jaar herdenken we de gemeentelden en dorpsgenoten die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun nabestaanden worden voor deze dienst uitgenodigd.

We staan open voor vernieuwing in onze kerkdiensten en zoeken samen met gemeenteleden naar nieuwe elementen en aansprekende vormen.

Kerkmuziek

We vinden muziek belangrijk in onze diensten. Naast begeleiding van de gemeentezang vormt muziek vaak een brug tussen de verschillende onderdelen van de dienst en biedt een mogelijkheid tot overdenking. De muzikale inbreng van gemeenteleden wordt als een welkome aanvulling op het orgel-en pianospel gezien.

Muziek vertelt wat woorden niet kunnen zeggen en is daarom onmisbaar in de samenkomst waar mensen hun geloof beleven en daarin willen groeien.

Pastoraat

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Het is de dienst van mensen aan elkaar, met het oog op hun beleving en hun vragen rondom het geloof en de zingeving van hun leven.

Pastoraat is het cement van de gemeente en richt zich ook op dorpsgenoten die geen lid van zijn onze gemeente. Het gaat om de ontmoeting met de ander en het vergezellen van mensen (vaak in pijn of nood) met hun verlangens, verdriet en blijdschap in het perspectief van het verhaal van God en mensen.

In het pastoraat vindt een vertaling plaats van het evangelie door aandacht te geven aan:

 • de hoogte en dieptepunten van het leven
 • vragen rondom geloof en zingeving
 • de ontwikkeling van vormen van gemeenschap vanuit de kerk.

Naast het pastorale bezoekwerk door de kerkelijk werker wordt er ook bezoekwerk gedaan door ouderlingen, diakenen en andere vrijwilligers.

Kinder- en Jeugdwerk

Kinderen hebben een speciale plaats in onze gemeente. Daarom is er minimaal 6 keer per jaar kinderkerk tijdens de dienst en worden kinderen daarnaast regelmatig bij de diensten betrokken.

Onze kerkelijk werker biedt ouders van jonge kinderen ondersteuning bij de geloofsopvoeding. Zij komen vier keer per jaar bij elkaar.

Eén tot twee keer per jaar wordt er een gezinsdienst georganiseerd en er is aandacht voor de kinderen die de basisschool hebben afgerond.

Op Kerstavond en met Pasen hebben de kinderen in Boyl een belangrijke rol in de dienst.

Elk dorp heeft een openbare basisschool. Als kerk staan wij achter het godsdienstig vormingsonderwijs op onze scholen.

Voor tieners zoeken wij in samenwerking met YMCA naar vormen om hen uit te dagen om op eigen manier met God en het geloof om te gaan.

Diaconaat

Onze verbondenheid met de wereld waarin we leven krijgt mede vorm door het werk van de diakonie.

De diakenen richten zich op

 • aandacht voor wie extra zorg nodig heeft
 • attentie voor zieken en ouderen
 • ondersteuning van het jeugdwerk
 • jaarlijks uitstapje voor de ouderen uit de dorpen
 • organiseren van een stamppotbufet
 • omzien naar ouderen met Pasen en Kerst
 • nood in de wereld via Kerk in Actie

Missionair werk / onze rol in de dorpen

Vooral door onze daden willen wij laten zien wat het evangelie voor ons betekent. In onze dorpen proberen wij oog en oor te hebben voor de mensen met wie we samen leven en naaste te zijn zoals Jezus heeft bedoeld.

Door onvoorwaardelijk gastvrij en uitnodigend te zijn willen we ook graag anderen laten delen in God’s bevrijdende liefde.

Vorming en toerusting

Met Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek-Haule werkt onze gemeente samen op het gebied van Vorming en Toerusting.

Public relations

Zes keer per jaar verschijnt er een kerkblad. Via de dorpsbladen worden inwoners van onze dorpen op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Streekgemeente. De bladen geven ons ook de mogelijkheid om incidenteel op actuele onderwerpen in te gaan en aan te geven waar wij als kerk voor staan.

Daarnaast is er een website en zijn we actief op facebook.

We stellen onze kerkgebouwen op verzoek graag beschikbaar voor muzikale of culturele activiteiten vanuit de dorpen of burgerlijke gemeente.

Financiën en Beheer

Iedere kerk is verantwoordelijk voor haar bezittingen en houdt in januari de actie kerkbalans.

De afdracht van de collecten loopt via het landelijk collecterooster.

De kerk heeft een part-time kerkelijk werker in dienst. De betaling geschiedt via een verdeelsleutel.

Jij bent het licht, dat schijnt op deze aarde.

Jij bent het zout en voor Mij van heel veel waarde.

Jij bent Mijn zoon en kostbaar in Mijn oog.

Jij bent Mijn dochter, waar ik onvoorwaardelijk in geloof.

Jij bent Mijn kind, een kind om van te houden.

Ik ben jouw Vader, je kunt Mij altijd vertrouwen.

Ik zeg niet wat je moet worden. Ik zeg niet wat je moet zijn.

Ik noem je nu bij name, gezegend zul je zijn.

Kijk maar eens in de spiegel, zie je Mij al naast je staan?

Je lijkt op je Hemelse Vader, Mijn Licht in jou steek ik nu aan.

En wat Ik ontstoken heb, kan niemand ooit meer doven.

Een vuur in jou, dat eeuwig brandt, daar mag jij in geloven.

( bron onbekend)