Privacybeleid

Ook de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten
De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is
gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de
privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken. De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit lokale gemeenten.

De gemeenten en haar diaconieën bezitten rechtspersoonlijkheid.

 Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt
omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacy rechten en
gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en
privacyregels standaard toe te passen.
Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk
Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende
en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te
voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij de Streek
kerkenraad Frieslands End. e-mail: pkn.frieslandsend@gmail.com .

Onze gemeente maakt gebruik van het landelijk systeem voor Leden Registratie van
de Protestantse kerk. LRP. Op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten worden
daarin persoonsgegevens bewaard, zoals naam, geslacht, voorletters, adres,
geboortedatum, doopdatum, belijdenisdatum, burgerlijke staat.

 Vertaling naar de praktijk van Frieslands End:
2 maandelijks wordt er een kerkblad bezorgd via een uitdeellijst.
In het kerkblad worden zieken en jubilea vermeld met naam en adres.
Tijdens een kerkdienst worden in gebed of bij de bestemming van de bloemen
alleen de naam / voornaam genoemd.
Bij opnames van een kerkdienst voor de lokale omroep wordt geen beeld
uitgezonden en worden geen namen genoemd. Op onze website kunnen foto’s van kerkleden worden geplaatst, alleen na toestemming van de betrokkenen.
Op onze website staan functionarissen vermeld met naam en kerkelijk ambt.
Gemeenteleden worden benaderd voor het doen van een financiële bijdrage huis
aan huis en via de adressenlijst van het kerkblad. Aan de leden van onze gemeente
die buiten de drie dorpen wonen, kunnen deze verzoeken per post worden
verzonden. Hulpaanvragen bij de diaconie worden niet opgenomen in een administratie en aanmelding blijft anoniem.

Verder:
– De kerkenraad evalueert het privacy beleid jaarlijks.
– De gehele tekst van de privacyverklaring ligt ter inzage in de kerkgebouwen
van onze gemeente.